تعیین سطح و رزرو کلاس

چنانچه تاکنون در موسسه زبان حافظ ثبت نام نکردید و می خواهید آموزش زبان را آغاز کنید، باید نسبت به تهیه فیش تعیین سطح و رزرو کلاس اقدام نمایید.

در ثبت مشخصات با خطا مواجه هستید. خطاهای زیر را بررسی نمایید.
چنانچه از اطلاعات ثبت شده مطمئن هستید برای تکمیل عملیات لازم است هزینه فیش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید. .

یک عدد ده رقمی مانند: 0941237895

یک عدد 11 رقمی مانند: 09151234567

مانند : info@ test.com
یک نسخه از اطلاعات ثبت شده به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال می گردد.

چنانچه قبلا در موسسه ثبت نام کردید و شماره زبان آموزی خود را به خاطر دارید، هشت رقم آخر آن را وارد نمایید.

انتخاب مرکز تاریخ عنوان ساعت شروع محل برگزاری هزینه فیش
پسرانه 1399/07/01 کلاس اول تا چهارم ابتدایی رزرو ترم یک 16:00 مجازی 0
دخترانه 1399/07/01 کلاس اول تا چهارم ابتدایی رزرو ترم یک 16:00 مجازی 0
پسرانه 1399/07/01 کلاس پنجم تا هشتم رزرو ترم یک 16:00 مجازی 0
دخترانه 1399/07/01 کلاس پنجم تا هشتم رزرو ترم یک 16:00 مجازی 0
پسرانه 1399/07/01 کلاس اول تا چهارم ابتدایی 17:00 پسرانه 150000
پسرانه 1399/07/01 نهم تا دوازدهم رزرو ترم یک 16:00 مجازی 0
دخترانه 1399/07/01 نهم تا دوازدهم رزرو ترم یک 16:00 مجازی 0
دخترانه 1399/07/01 بزرگسال دیپلم به بالا رزرو ترم یک 16:30 مجازی 0
پسرانه 1399/07/01 بزرگسال دیپلم به بالا رزرو ترم یک 16:00 مجازی 0
پسرانه 1399/07/01 کلاس اول تا چهارم ابتدایی 16:00 مجازی 100000
دخترانه 1399/07/02 کلاس اول تا چهارم ابتدایی 16:00 مجازی 100000
پسرانه 1399/07/03 FCE,CAE,CPE 09:30 جهان علم 150000
پسرانه 1399/07/03 FCE,CAE,CPE 09:00 مجازی 100000
دخترانه 1399/07/03 کلاس پنجم تا هشتم 16:00 مجازی 100000
دخترانه 1399/07/03 FCE,CAE,CPE 09:00 مجازی 100000
دخترانه 1399/07/03 FCE,CAE,CPE 09:30 جهان علم 150000
پسرانه 1399/07/03 کلاس اول تا چهارم ابتدایی رزرو ترم یک 16:00 پسرانه 0
پسرانه 1399/07/03 کلاس پنجم تا هشتم 16:00 پسرانه 150000
دخترانه 1399/07/05 کلاس اول تا چهارم ابتدایی 16:00 دخترانه 150000
دخترانه 1399/07/05 کلاس پنجم تا هشتم 16:00 دخترانه 150000
پسرانه 1399/07/07 کلاس پنجم تا هشتم 10:00 پسرانه 150000
دخترانه 1399/07/07 کلاس پنجم تا هشتم 09:00 مجازی 100000
پسرانه 1399/07/07 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 16:00 مجازی 100000
پسرانه 1399/07/07 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 17:00 پسرانه 150000
دخترانه 1399/07/07 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 16:00 مجازی 100000
پسرانه 1399/07/07 بزرگسال دیپلم به بالا 16:00 جهان علم 150000
دخترانه 1399/07/07 بزرگسال دیپلم به بالا 16:00 جهان علم 150000
پسرانه 1399/07/07 کلاس پنجم تا هشتم 09:00 مجازی 100000
پسرانه 1399/07/08 کلاس اول تا چهارم ابتدایی 10:00 پسرانه 150000
دخترانه 1399/07/08 کلاس اول تا چهارم ابتدایی 09:30 مجازی 100000
دخترانه 1399/07/08 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 16:00 دخترانه 150000
پسرانه 1399/07/08 کلاس اول تا چهارم ابتدایی 09:00 مجازی 100000
دخترانه 1399/07/08 بزرگسال دیپلم به بالا 16:00 مجازی 100000
پسرانه 1399/07/08 بزرگسال دیپلم به بالا 16:00 مجازی 100000

درگاه مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نام خود را تکمیل نمایید.