تعیین سطح

چنانچه تاکنون در موسسه زبان حافظ ثبت نام نکردید و می خواهید آموزش زبان را از سطحی غیر از سطح اول آغاز کنید، باید نسبت به تهیه فیش تعیین سطح اقدام نمایید. در غیر این صورت برای ثبت نام حضوری به موسسه مراجعه نمایید.

در ثبت مشخصات با خطا مواجه هستید. خطاهای زیر را بررسی نمایید.
چنانچه از اطلاعات ثبت شده مطمئن هستید برای تکمیل عملیات لازم است هزینه فیش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید. .

یک عدد ده رقمی مانند: 0941237895

یک عدد 11 رقمی مانند: 09151234567

مانند : info@ test.com
یک نسخه از اطلاعات ثبت شده به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال می گردد.

چنانچه قبلا در موسسه ثبت نام کردید و شماره زبان آموزی خود را به خاطر دارید، هشت رقم آخر آن را وارد نمایید.

انتخاب مرکز تاریخ عنوان ساعت شروع محل برگزاری هزینه فیش
دخترانه 1398/05/31 بزرگسال دیپلم به بالا 09,00 جهان علم 100000
پسرانه 1398/05/31 بزرگسال دیپلم به بالا 09,00 جهان علم 100000
دخترانه 1398/06/04 کلاس ششم تا هشتم(گروه اول متوسطه) 16:00 دخترانه 100000
پسرانه 1398/06/05 بزرگسال دیپلم به بالا 16:00 جهان علم 100000
دخترانه 1398/06/05 بزرگسال دیپلم به بالا 16:00 جهان علم 100000
پسرانه 1398/06/05 کلاس اول تا پنجم ابتدایی 09,00 پسرانه 100000
دخترانه 1398/06/06 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 16:00 دخترانه 100000
پسرانه 1398/06/06 کلاس ششم تا هشتم(گروه اول متوسطه) 09,00 پسرانه 100000
پسرانه 1398/06/07 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 09,00 پسرانه 100000
دخترانه 1398/06/07 کلاس اول تا پنجم ابتدایی 09,00 دخترانه 100000
پسرانه 1398/06/10 بزرگسال دیپلم به بالا 09,00 جهان علم 100000
دخترانه 1398/06/10 بزرگسال دیپلم به بالا 09,00 جهان علم 100000
پسرانه 1398/06/11 کلاس اول تا پنجم ابتدایی 16:00 پسرانه 100000
دخترانه 1398/06/12 کلاس اول تا پنجم ابتدایی 16:00 دخترانه 100000
دخترانه 1398/06/12 کلاس ششم تا هشتم(گروه اول متوسطه) 09,00 دخترانه 100000
پسرانه 1398/06/13 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 16:00 پسرانه 100000
پسرانه 1398/06/14 کلاس ششم تا هشتم(گروه اول متوسطه) 16:00 پسرانه 100000
دخترانه 1398/06/14 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 09,00 دخترانه 100000
دخترانه 1398/06/17 بزرگسال دیپلم به بالا 16:00 جهان علم 100000
پسرانه 1398/06/17 بزرگسال دیپلم به بالا 16:00 جهان علم 100000
دخترانه 1398/06/23 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 16:00 دخترانه 100000
پسرانه 1398/06/23 کلاس ششم تا هشتم(گروه اول متوسطه) 09,00 پسرانه 100000
پسرانه 1398/06/24 کلاس اول تا پنجم ابتدایی 09,00 پسرانه 100000
پسرانه 1398/06/25 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 09,00 پسرانه 100000
دخترانه 1398/06/25 کلاس ششم تا هشتم(گروه اول متوسطه) 16:00 دخترانه 100000
پسرانه 1398/06/26 بزرگسال دیپلم به بالا 16:00 جهان علم 100000
دخترانه 1398/06/26 بزرگسال دیپلم به بالا 16:00 جهان علم 100000
دخترانه 1398/06/27 کلاس اول تا پنجم ابتدایی 09,00 دخترانه 100000
دخترانه 1398/06/30 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 09,00 دخترانه 100000
دخترانه 1398/06/31 کلاس ششم تا هشتم(گروه اول متوسطه) 09,00 دخترانه 100000
پسرانه 1398/06/31 کلاس ششم تا هشتم(گروه اول متوسطه) 16:00 پسرانه 100000
پسرانه 1398/07/01 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 16:00 پسرانه 100000
دخترانه 1398/07/04 بزرگسال دیپلم به بالا 09,00 جهان علم 100000
پسرانه 1398/07/04 بزرگسال دیپلم به بالا 09,00 جهان علم 100000
دخترانه 1398/07/06 کلاس اول تا پنجم ابتدایی 16:00 دخترانه 100000
پسرانه 1398/07/06 کلاس ششم تا هشتم(گروه اول متوسطه) 16:00 پسرانه 100000
پسرانه 1398/07/07 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 16:00 پسرانه 100000
دخترانه 1398/07/07 کلاس ششم تا هشتم(گروه اول متوسطه) 16:00 دخترانه 100000
پسرانه 1398/07/08 بزرگسال دیپلم به بالا 16,30 جهان علم 100000
پسرانه 1398/07/08 کلاس اول تا پنجم ابتدایی 16:00 پسرانه 100000
دخترانه 1398/07/08 بزرگسال دیپلم به بالا 16:00 جهان علم 100000
دخترانه 1398/07/08 نهم تا دوازدهم (گروه دوم متوسطه) 16:00 دخترانه 100000
دخترانه 1398/07/12 بزرگسال دیپلم به بالا 09,00 جهان علم 100000
پسرانه 1398/07/12 بزرگسال دیپلم به بالا 09,00 جهان علم 100000

درگاه مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نام خود را تکمیل نمایید.